Organic Beekeeping

Organic Beekeeping

fsfafsagdsgsdgebnda

Κανόνες Άσκησης Βιολογικής Μελισσοκομίας

Η βιολογική μελισσοκομία ακολουθεί τους κανόνες της ορθής μελισσοκομικής πρακτικής αλλά επιπλέον υπόκειται σε επιπρόσθετους κανόνες, υποχρεώσεις & ελέγχους τους οποίους και παραθέτουμε κατηγοριοποιημένους:

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΕΛΙΣΣΩΝ- ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 • Προτιμάται η χρησιμοποίηση του είδους Apis mellifera και των τοπικών οικοτύπων τους.
 • Τα προϊόντα μελισσοκομίας μπορούν να πωλούνται με αναφορές σε βιολογικές μεθόδους παραγωγής μόνο εφόσον έχουν τηρηθεί επί ένα τουλάχιστον έτος οι κανόνες βιολογικής παραγωγής.
 • Για την ανασύσταση των μελισσιών, επιτρέπεται να αντικαθίσταται το 10% ετησίως των βασιλισσών και των σμηνών από βασίλισσες και σμήνη μη βιολογικής εκτροφής στη μονάδα βιολογικής παραγωγής, υπό τον όρο ότι οι βασίλισσες και τα σμήνη τοποθετούνται σε κυψέλες με κηρύθρες ή φύλλα κηρυθρών που προέρχονται από μονάδες βιολογικής παραγωγής.

ΘΕΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 • Τα μελισσοκομεία πρέπει να εγκαθίστανται σε περιοχές που εξασφαλίζουν πηγές νέκταρος και γύρης οι οποίες συνίστανται κυρίως σε βιολογικές καλλιέργειες ή, ανάλογα με την περίπτωση, αυτοφυή βλάστηση ή δάση μη βιολογικής διαχείρισης ή καλλιέργειες στις οποίες εφαρμόζονται μόνον μέθοδοι περιορισμένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Τα μελισσοκομεία πρέπει να βρίσκονται σε ικανή απόσταση από ενδεχόμενες πηγές μόλυνσης των μελισσοκομικών προϊόντων ή επιδείνωσης της υγείας των μελισσών.
 • Τα μελισσοκομεία πρέπει να είναι εγκατεστημένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε, σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων από τη θέση του μελισσοκομείου, οι πηγές νέκταρος και γύρης να αποτελούνται κυρίως από βιολογικές καλλιέργειες ή/και αυτοφυή βλάστηση ή/και καλλιέργειες στις οποίες εφαρμόζονται μέθοδοι παραγωγής περιορισμένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες δεν
  μπορούν να επηρεάσουν τον χαρακτηρισμό της μελισσοκομικής παραγωγής ως βιολογικής. Οι ανωτέρω απαιτήσεις δεν ισχύουν για περιοχές όπου δεν υπάρχει ανθοφορία ή όταν οι μέλισσες βρίσκονται σε διαχείμαση.
 • Ο μελισσοκόμος παρέχει στην αρχή ή τον φορέα ελέγχου χάρτη ενδεδειγμένης κλίμακας που καταγράφει την θέση των μελισσιών. Όταν δεν προσδιορίζονται οι τοποθεσίες, ο μελισσοκόμος παρέχει στην αρχή ή τον φορέα ελέγχου επαρκή έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, μαζί με τις κατάλληλες αναλύσεις, εάν είναι απαραίτητο, ότι οι τοποθεσίες στις οποίες εχουν πρόσβαση τα μελίσσια του πληρούν τους όρους του κανονισμού για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων.
 • Η ζώνη στην οποία βρίσκεται το μελισσοκομείο πρέπει να καταγράφεται μαζί με τα στοιχεία ταυτοποίησης των κυψελών

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

 • Στο τέλος της περιόδου παραγωγής, πρέπει να διατηρούνται στις κυψέλες επαρκή αποθέματα μελιού και γύρης για την επιβίωση των μελισσιών τον χειμώνα.
 • Η τεχνητή διατροφή των μελισσιών επιτρέπεται μόνο αν απειλείται η επιβίωσή τους λόγω των κλιματικών συνθηκών και μόνο κατά το διάστημα μεταξύ της τελευταίας εσοδείας μελιού και 15 ημέρες πριν από την έναρξη της επόμενης περιόδου έκκρισης νέκταρος ή μελιτώματος. Η εκτροφή πρέπει να πραγματοποιείται με βιολογικό μέλι, βιολογικό σιρόπι ζάχαρης ή βιολογική ζάχαρη.
 • Τα στοιχεία που πρέπει να καταχωρούνται στο μελισσοκομικό μητρώο όσον αφορά τις ζωοτροφές είναι: τύπος του προϊόντος, ημερομηνίες, ποσότητες και κυψέλες στις οποίες χρησιμοποιείται η τροφή.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

 • Για την προστασία των πλαισίων, κυψελών και κηρυθρών, ιδίως έναντι επιβλαβών οργανισμών, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο τρωκτικοκτόνα (πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε παγίδες) και τα απαριθμούμενα στο
  παράρτημα ΙΙ του Καν. (Ε.Κ.) 889/2008 ενδεδειγμένα προϊόντα.
 • Επιτρέπεται η φυσική επεξεργασία για την απολύμανση των μελισσιών, όπως με ατμό ή γυμνή φλόγα.
 • Η πρακτική της εξόντωσης του αρσενικού γόνου επιτρέπεται μόνο για την περιστολή της βαρροϊκής ακαρίασης (Varroa destructor).
 • Επιτρέπεται η χρήση μυρμηκικού οξέος, γαλακτικού οξέος, οξικού οξέος και οξαλικού οξέος καθώς και μενθόλης, θυμόλης, ευκαλυπτόλης ή καμφοράς σε περιπτώσεις βαρροϊκής ακαρίασης (Varroa destructor).
 • Σε περίπτωση αγωγής με αλλοπαθητικά συνθετικά χημικά προϊόντα, τα μελίσσια στα οποία εφαρμόζεται η αγωγή πρέπει να απομονώνονται κατά τη διάρκεια της εν λόγω αγωγής και όλο το κερί πρέπει να αντικαθίσταται με κερί που προέρχεται από βιολογική μελισσοκομία. Στη συνέχεια, τα μελίσσια αυτά θα υπόκεινται σε περίοδο μετατροπής διάρκειας ενός έτους.
 • Κάθε φορά που πρόκειται να χορηγηθούν κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα, ο τύπος του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της ένδειξης της δραστικής φαρμακολογικής ουσίας, καθώς και λεπτομερής διάγνωση, η ποσολογία, ο τρόπος χορήγησης, η διάρκεια της αγωγής και η προβλεπόμενη από το νόμο περίοδος απόσυρσης πρέπει να καταγράφονται σαφώς.

ΥΛΙΚΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Οι κυψέλες πρέπει να κατασκευάζονται από φυσικά υλικά που δεν παρουσιάζουν κίνδυνο μόλυνσης του περιβάλλοντος ή των προϊόντων της μελισσοκομίας.
 • Εντός των κυψελών επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο φυσικά προϊόντα όπως πρόπολη κερί & φυτικά ελαία ΚΕΡΙ.
 • Κατά την περίοδο μετατροπής το κερί πρέπει να αντικαθίσταται με κερί που προέρχεται από βιολογική μελισσοκομία.
 • Σε περίπτωση νέων εγκαταστάσεων ή κατά τη διάρκεια μετατροπής, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μη βιολογικού κεριού μελισσών μόνο:
  1. αν δεν υπάρχει διαθέσιμο στην αγορά κερί μελισσών βιολογικής εκτροφής
  2. όταν αποδεικνύεται ότι το κερί δεν έχει μολυνθεί με ουσίες οι οποίες δεν επιτρέπονται για βιολογική παραγωγή και
  3. υπό τον όρο ότι αυτό προέρχεται από απολεπίσματα κηρυθρών.

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

 • Απαγορεύεται η καταστροφή των μελισσών στις κηρύθρες ως πρακτική συνδεόμενη με τη συγκομιδή των μελισσοκομικών προϊόντων.
 • Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση συνθετικών χημικών απωθητικών κατά τη διάρκεια των ενεργειών συλλογής μελιού.
 • Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κηρυθρών που περιέχουν γόνο για εξαγωγή μελιού.
 • Απαγορεύονται οι ακρωτηριασμοί όπως η κορυφοτομή των φτερών των βασιλισσών μελισσών.
 • Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των μελισσοκομικών προϊόντων.
 • Καταγράφονται όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων.
 • Οι αφαιρέσεις των πλαισίων μελιού και οι ενέργειες συλλογής

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

 • Να γνωρίζει και να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία
 • Να τεκμηριώνει λογιστικά κάθε εισερχόμενο και εξερχόμενο στην εκμετάλλευση τουπροϊόν (είδος, ποσότητα, σύσταση, προέλευση).
 • Να ζητά πιστοποιητικό Συμμόρφωσης και Ποσότητας για κάθε προϊόν που αγοράζει (εφόδια, τροφές κ.ά).
 • Να εκδίδει πιστοποιητικό παρτίδας για κάθε παρτίδα προϊόντος που διαθέτει.
 • Να καταγράφει την πώληση σε ημερολόγιο πώλησης, τις επεμβάσεις σε ημερολόγιο εργασιών, τις θεραπευτικές αγωγές στο ημερολόγιο Θεραπευτικών Αγωγών.
 • Να ενημερώνει κάθε αύξηση ή μείωση των μελισσιών το Φορέα.
 • Να εφαρμόζει «Σχέδιο Εκμετάλλευσης» που εκπονεί ο φορέας.
 • Να εγγυάται την ελεύθερη & ανεμπόδιστη πρόσβαση των ελεγκτικών οργάνων σε
 • τακτικό ή έκτακτο έλεγχο.
 • Να χρησιμοποιεί νόμιμα το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, Πιστοποιητικό παρτίδας, Σήμα, Ταυτότητες, Ιδιότητα, κ.ά.
 • Τέλος δεσμεύεται να αποδεχθεί την επιβολή των κυρώσεων του καν. 2092/91 (άρθρο 9 και 10)

The creation of new products caused by market and consumers preferences and needs. The goal of our company is the continuous improvement and production of high quality honey products, applying the advantages of our experience and food science and technology in production processes and packaging. Proof of this is particularly innovative and successful products, such as Thyme honey with Super Foods, Thyme Honey with Mastiha Chios, Saffron, Vanilla, etc.
The basic philosophy of R & D Department, for overseas markets is to adapt, without discounts, the experience of tradition in Crete and the Cretan Mediterranean diet in consumer habits and needs of each market.

Research & Development

Si-Mel Savidakis &Co is a dynamic company in honey production and packaging, constantly enriching its product range. Our company has a central philosophy and vision the creating and produce innovative, quality, tasteful and 100% natural products, based on the model of the Cretan Mediterranean diet, establishing us at the leading positions in consumer preference. Mapping the needs and demands of today's market, Si-Mel Savidakis, has invested in creating an organized a department of Research and Development as an ally in achieving its strategic goals and the ongoing struggle to respond immediately and effectively to market challenges, both in Greece and abroad.

 • Ο μελισσοκόμος «εξ επαγγέλματος» έχει ξεχωριστή ευαισθησία και έχει κάθε λόγω να ενδιαφέρεται για ένα περιβάλλον καθαρό από επιβαρύνσεις. Οι μέλισσες συλλέγουν τη τροφή τους από τα χιλιάδες λουλούδια τα οποία ευδοκιμούν και αποδίδουν σε ένα φυσικό περιβάλλον. Όταν το περιβάλλον αυτό διαταράσσεται με την κάθε λογής επιβάρυνσης (ζιζανιοκτόνα, φυτοπροστατευτικές ουσίες, καυσαέρια και άλλοι ρύποι), επηρεάζεται αρνητικά τόσο το φυτό όσο και η μέλισσα. Όταν το καθαρό νερό μολύνεται με τα απόβλητα των βιομηχανιών ολόκληρα μελισσοκομεία μπορεί να αφανιστούν. Όταν οι πυρκαγιές αφανίζουν τα δάση, και η εντατική καλλιέργεια της γης περιορίζει τη διαθέσιμη χλωρίδα, οι μέλισσες είναι εκείνες που θα πληρώσουν το τίμημα.
 • β) Ο μελισσοκόμος σέβεται τα ποιοτικά προϊόντα της κυψέλης. Τα ελάχιστα χημικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των ασθενειών των μελισσών, μολονότι δεν εγκυμονούν κινδύνους για τον καταναλωτή, μπορούν να αντικατασταθούν με φυσικές ουσίες οι οποίες γρήγορα διασπώνται χωρίς να αφήσουν
  ίχνη στα προϊόντα της μέλισσας.
 • γ) Ο καταναλωτής εμπιστεύεται και προτιμά περισσότερα τα προϊόντα της βιολογικήςμελισσοκομίας.
 • δ) Εύκολα μετατρέπεται η μελισσοκομία από συμβατική σε βιολογική. Από τις γνωστές ασθένειες των μελισσών, μόνο για την βαρροάτωση απαιτείται φαρμακευτική αγωγή. Για όλες τις άλλες αρρώστιες (ιώσεις, σηψιγονίες, νοσεμίαση, μυκητιάσεις κλπ) υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις χωρίς φάρμακα.
 • ε) Η Ευρωπαϊκή Ένωση μελλοντικά θα επιχορηγήσει την εξάσκηση της
  μελισσοκομίας με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας λόγω των ποιοτικών προϊόντων
  που παράγει.
 • Δυσκολίες στην εξάσκηση της βιολογικής μελισσοκομίας
  α) Ο σχετικός κανονισμός που διέπει την παραγωγή βιολογικού μελιού (Καν.1804/99)
  παρουσιάζει πολλές παρεκκλίσεις, ασάφειες, παρερμηνείες και είναι ενδεικτικός
  προχειρότητας και άγνοιας του αντικειμένου (Θρασυβούλου, 2000).
  β) Οι ασάφειες και η ελαστικότητα του κανονισμού επιτρέπουν στους οργανισμούς
  πιστοποίησης και ελέγχου διαφορετική αντιμετώπιση του παραγωγού.
  γ) Ο μη ευαισθητοποιημένος οικολογικά παραγωγός που ασκεί βιολογική
  μελισσοκομία με σκοπό να κερδίσει περισσότερα έχει τη δυνατότητα να «ξεφύγει»
  από τους κανόνες και τις αρχές της βιολογικής γεωργίας.
  δ) Η Πολιτεία είναι ανέτοιμη να προστατεύσει τους παραγωγούς που σωστά ασκούν
  την μελισσοκομία με τις αρχές της βιολογικής μελισσοκομίας.

Few things about our quality phylosophy

The production of high quality products is for us both a legal and a moral duty towards the public. The high quality standards during the production and the processing along with the continuous effort to satisfy the needs of today’s consumers are the pillars upon which the whole company is based on.

The modern facilities, the excellent selection and quality of raw materials, the strict observance of sanitary law requirements and the daily quality controls at all stages of the production process ( production, packaging and storage) guarantee the production of high quality products.

Research & Development

Si-Mel Savidakis &Co is a dynamic company in honey production and packaging, constantly enriching its product range. Our company has a central philosophy and vision the creating and produce innovative, quality, tasteful and 100% natural products, based on the model of the Cretan Mediterranean diet, establishing us at the leading positions in consumer preference. Mapping the needs and demands of today's market, Si-Mel Savidakis, has invested in creating an organized a department of Research and Development as an ally in achieving its strategic goals and the ongoing struggle to respond immediately and effectively to market challenges, both in Greece and abroad.

The R & D department is constantly looking for new ideas to develop innovative products of high nutritional value is always based on the principles of the Cretan Mediterranean diet, but without any compromise in taste and enjoyment! Through an extensive process of research and experimentation and the marriage of tradition with modern beekeeping principles, production and packaging, our experienced team of scientific staff, ensure the successful result of New Product Development, and the qualitative improvement of the existing products. By focusing on “customer satisfaction with 100% natural products”, we create products that are characterized by distinctiveness, character, high nutritional value, excellent balance in quality/price and absolutely safe for all consumer groups.

The creation of new products caused by market and consumers preferences and needs. The goal of our company is the continuous improvement and production of high quality honey products, applying the advantages of our experience and food science and technology in production processes and packaging. Proof of this is particularly innovative and successful products, such as Thyme honey with Super Foods, Thyme Honey with Mastiha Chios, Saffron, Vanilla, etc.
The basic philosophy of R & D Department, for overseas markets is to adapt, without discounts, the experience of tradition in Crete and the Cretan Mediterranean diet in consumer habits and needs of each market.

Manos Si-MelOrganic Beekeeping